ALGEMENE VOORWAARDEN QUADWINKEL.NL B.V.

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Quadwinkel.nl B.V. handelend onder de naam Quadwinkel.nl (hierna te noemen Quadwinkel) onder andere met betrekking tot koop, reparatie, onderhoud, betaling, eigendomsvoorbehoud, garantie, afwikkeling van geschillen en aansprakelijkheid.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Quad: een 4- of 6-wielig motorvoertuig, voor on- / offroad- gebruik, mét of zonder carrosserie, waaronder ook vallen side-by-side-voertuigen (UTV);

– In te kopen Quad: een Quad die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan Quadwinkel wordt verkocht;

– Overeenkomst: de overeenkomst van koop/ verkoop/ reparatie/ van een nieuwe of gebruikte Quad dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;

– Quadwinkel.nl: de te Barneveld gevestigde besloten vennootschap Quadwinkel.nl B.V., kantoorhoudende te 3771NA Barneveld, Energieweg 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54503124, welke vennootschap zich bezig houdt met zowel inkoop en verkoop van Quads als onderhoud en reparaties van Quads of onderdelen ervan;

– Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte Quad dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt, dan wel degene die Quadwinkel opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;

– Opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;

– Garantie: a. de garantie die door de fabrikant, importeur of Quadwinkel op Quads, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt; b. de garantie die is beschreven in deze Algemene Voorwaarden voor een gebruikte Quad; c. op werkzaamheden: de Quadwinkel reparatie- en onderhoudsgarantie;

Niet-vermijdbare kosten: kosten die niet optioneel zijn voor de klant en die noodzakelijk zijn om de gekochte quad te kunnen gebruiken, zoals; bpm, leges, recycling bijdrage, rijklaar maak kosten en de kosten van een afleveringsbeurt.

Koop en Verkoop Artikel 1 – Het aanbod a. Het aanbod van Quadwinkel wordt mondeling of schriftelijk gedaan.

b. De aanvaarding van de aanbieding door de Klant is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de Klant is voorts slechts geldig als deze door Quadwinkel is bevestigd. c. Indien het aanbod schriftelijk wordt uitgebracht geldt dit aanbod gedurende een periode van 14 dagen. De Klant kan het aanbod aanvaarden binnen die termijn.

d. Een samengesteld aanbod voor meerdere producten of diensten verplicht Quadwinkel niet tot levering van een deel van de in het aanbod begrepen producten of diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Het aanbod betreft dan een “package deal”. Indien de Klant slechts één of een aantal producten uit het aanbod wil kopen kan Quadwinkel een nieuw aanbod doen met een andere prijs.

e. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.

Artikel 2 – Quadwinkel legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft Klant een kopie van de overeenkomst. De afspraak tussen de Klant en Quadwinkel geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst In de overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: – de gegevens van Quadwinkel;

– de omschrijving van de Quad, onderdelen of accessoires;

– de prijs van de Quad op het moment van de koop en/of verkoop;

– de prijs van de eventueel in te kopen Quad op het afgesproken moment van koop. De prijs is inclusief niet-vermijdbare kosten;

– de afleveringskosten van de Quad; – de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

– de wijze van betaling.

– de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde.

Artikel 4 – Prijswijzigingen 1. Quadwinkel kan de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging van de leveringsomvang, of in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt daarmee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.

2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.

3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.

Artikel 5 – Het risico voor Quadwinkel 1. De Quad is tot het tijdstip van feitelijke levering aan de Klant voor rekening en risico van Quadwinkel.

2. De eventueel in te kopen Quad wordt pas eigendom van Quadwinkel zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen Quad voor rekening en risico van de Klant en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, (indien van toepassing) ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 – Levering en verzuim 1. Bij een vaste leveringsdatum is Quadwinkel in verzuim zodra die datum is verstreken.

2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de Klant Quadwinkel eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat Quadwinkel nog een termijn van zes weken krijg om af te leveren.

Als Quadwinkel de Quad, het onderdeel of de accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is Quadwinkel in verzuim.

3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de Klant nodig:

- als Quadwinkel heeft laten weten niet te gaan leveren;

- als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de Klant dit heeft laten weten of omdat de Quad, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van Quadwinkel hebben zowel Klant als Quadwinkel het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste leveringstermijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding zes weken na de in lid 2 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat Quadwinkel meedeelt niet binnen zes weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin Quadwinkel zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Annuleren 1. De Klant heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren binnen 48 uur, ongeacht of Quadwinkel in zijn verplichtingen tekort is geschoten.

2. De klant heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst voor specifiek maatwerk te annuleren binnen 24 uur, ongeacht of Quadwinkel in zijn verplichtingen tekort is geschoten.

3. Specifiek bestelde onderdelen kunnen niet retour worden genomen.

4. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden.

5. De Klant is gehouden om binnen één week na deze annulering Quadwinkel alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 20% van het overeengekomen factuurbedrag. Na dit termijn worden de gemaakte kosten en uren volledig aan de Klant doorbelast.

6.Voor specifiek maatwerk geldt dat wanneer er niet binnen de termijn wordt geannuleerd alle gemaakte kosten worden doorbelast aan de Klant.

7. Indien de Klant binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Quadwinkel het recht de Klant schriftelijk mee te delen dat zij alsnog nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de Klant geen beroep meer doen op de annulering.

8. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen quad door de Klant aan Quadwinkel is geleverd.

Reparatie en onderhoud

Artikel 8 - Prijsopgave en termijn

1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. Quadwinkel geeft

vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is

vermoedelijk tenzij de Klant en Quadwinkel hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.

2. Wordt het repareren van de quad meer dan 20% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet Quadwinkel deze kostenstijging met de Klant bespreken.

3. De Klant mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die Quadwinkel op het moment

van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten

wel worden betaald.

4. Quadwinkel meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond

dan de leveringsdatum. Quadwinkel vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

5. Bij overschrijding van een leveringsdatum heeft de Klant recht op een redelijke

schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van Quadwinkel.

Artikel 9 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 10 - Stallingskosten

1. Als de Klant de quad niet binnen tien werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan Quadwinkel een vergoeding voor stallingkosten

in rekening brengen.

2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door Quadwinkel in rekening

worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal Quadwinkel een redelijke

vergoeding rekenen.

Artikel 11 - Retentierecht

1. Quadwinkel kan retentierecht uitoefenen op de quad, onderdeel of accessoire. Dit betekent

dat Quadwinkel de Quad, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de Klant de

rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.

2. Quadwinkel kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden

aanhangig is gemaakt bij de rechter.

Artikel 12 - Vervangen onderdelen

1. Als een Klant bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het

vervangen in zijn bezit.

2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen Quadwinkel en een

garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan Quadwinkel.nl weigeren de

onderdelen af te geven.

Quadwinkel.nl B.V. Energieweg 2 3771 NA Barneveld

3. Als de Klant niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de

vervangen onderdelen ook eigendom van Quadwinkel, zonder dat de Klant een

vergoeding hiervoor krijgt.

Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 13 - Garantie op Quads en onderdelen/accessoires

1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 14 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/Klant niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. 2. Op nieuwe Quads en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1. 3. Op gebruikte Quads verleent Quadwinkel.nl geen garantie, tenzij Quadwinkel uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard garantie te verlenen, in dat geval zal er maximaal 2 maanden garantie worden verleend. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

Artikel 14 – Reparatie- en onderhoudsgarantie 1. Quadwinkel garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de quad weer ter beschikking van de Klant is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.

2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien: a. De Klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Quadwinkel daarvan in kennis stelt; b. Quadwinkel niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; c. Derden zonder voorkennis of toestemming van Quadwinkel werkzaamheden hebben verricht die direct, dan wel indirect, in verband staan met de door Quadwinkel. verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de Klant aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van Quadwinkel geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

1. Quadwinkel staat voor de kwaliteit van de door hen geleverde producten en gaat ervan uit dat hun producten voldoen aan hetgeen de Klant ervan mag verwachten en dat die geschikt zijn voor het bij Quadwinkel bekende, beoogde gebruik.

2. Quadwinkel is aansprakelijk voor de schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die direct te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Quadwinkel en haar personeel.

3. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

4. Op de Klant rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

5. De aansprakelijkheid van Quadwinkel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien er, ongeacht de reden daarvoor, geen uitkering vanuit enige verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst. Schade tot een bedrag van € 1.000, -- valt onder het eigen risico van Klant.

6. Eventuele aanspraken van de Klant in de zin van dit artikel dienen binnen een maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Klant zijn rechten op vergoeding heeft verwerkt.

7. De Klant vrijwaart Quadwinkel voor aanspraken van derden jegens Quadwinkel indien Quadwinkel schade veroorzaakt doordat door de Klant of door derden die de Klant daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien de juiste of volledige informatie wel bij Quadwinkel bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

8. Quadwinkel is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de Klant.

9. De Klant is tegenover Quadwinkel aansprakelijk voor schade die door een aan de Klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16 – De betaling

1. Betaling kan contant, per pin of doordat het bedrag op het tijdstip van de levering is bijgeschreven op een door Quadwinkel aangegeven bankrekeningnummer.

2. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na levering van de Quad.

3. Quadwinkel dient het door de klant verschuldigde bedrag te hebben ontvangen, contant of door bijschrijving op de bankrekening, vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt Quadwinkel na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de Klant de gelegenheid binnen tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

4. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn het openstaande bedrag nog steeds niet is voldaan, dan is de Klant in verzuim.

5. Door Quadwinkel te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, komen voor rekening van de Klant. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de Klant uit coulance van worden afgeweken.

6. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de verkoper/

reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan

de wettelijke rente.

7. Quadwinkel kan een voorschot vragen op de koopprijs bij het aangaan van de koopovereenkomst.

Artikel 17 – Goed huisvader

1. Indien (een potentiële) koper of Klant een Quad van Quadwinkel mag gebruiken ten behoeve van een proefrit of als vervangend vervoer bij een reparatie is hij verplicht zich als goed huisvader te gedragen ten aanzien van de Quad, de aanwijzingen van Quadwinkel en/of uit het instructieboekje strikt op te volgen, de Quad doelmatig te beschermen en beveiligen tegen diefstal, brand en beschadiging en overeenkomstig de aard en de bestemming, met inachtneming van de geldende verkeersregels (laten) gebruiken.

2. Schade welke tijdens een proefrit of tijdens gebruik van het vervangend vervoer wordt veroorzaakt aan de Quad zijn volledig voor rekening van de (potentiële) koper of Klant.

3. Overtredingen die begaan zijn tijdens een proefrit of tijdens het gebruik van vervangend vervoer zijn volledig voor rekening van de (potentiële) koper of Klant.

4. Het is de Klant niet toegestaan extra accessoires, opties en/of belettering, reclame op de Quad aan te brengen.

5. De Klant zal de Quad uitsluitend door andere personen laten gebruiken, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en over de vereiste kennis en capaciteiten beschikken om de Quad conform dit artikel te gebruiken.

6. De Klant gebruikt de Quad niet voor het geven van rijlessen en/of het deelnemen aan wedstrijden of snelheidsproeven en zal hem daarvoor niet laten gebruiken noch daaraan meewerken of dat gedogen.

Artikel 18- Verplichtingen van de klant

1. De Klant garandeert de juistheid en de compleetheid van de voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekte noodzakelijke gegevens, bescheiden e.d. en vrijwaart Quadwinkel voor alle aanspraken verband houdend met deze gegevens.

2. De Klant dient ervoor te zorgen dat de Producten en andere zaken waarvoor Quadwinkel Diensten dient te verrichten op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van Quadwinkel.

3.De Klant is verplicht de Producten of andere zaken die zich ter reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van Quadwinkel bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.

4. Indien Klant zijn Quad niet binnen de voorgestelde/afgesproken termijn ophaalt is Quadwinkel niet aansprakelijk voor schade aan onderdelen die verzwakken door lang stil staan.

Artikel 19 - Eigendomsvoorbehoud op een Quad, onderdelen of accessoire

De aan de Klant geleverde Quad, accessoire of onderdeel blijft eigendom van Quadwinkel tot de Klant alles wat hij op grond van de Overeenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de Klant de formele eigendom van deze Quad, accessoire of onderdeel heeft gekregen, moet hij de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van het product dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Klant is als houder en berijder van de Quad aansprakelijk.

Artikel 20 - Hoofdelijkheid

Als verscheidene natuurlijke- of rechtspersonen zich als Klant hebben verbonden zijn zij ieder voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst hoofdelijk verbonden jegens Quadwinkel.

Artikel 21 - Afwijkingen

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene

voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze schriftelijk zijn

overeengekomen.

Artikel 22 – Klachten
Een Klant die klachten heeft over de verkoop van een Quad of over de uitvoering van de reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van Quadwinkel dient zich eerst tot Quadwinkel te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot de bevoegde kantonrechter.

Artikel 23 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van Klant die worden vermeld op de overeenkomst of de

opdracht worden door Quadwinkel verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming

Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze

verwerking kan Quadwinkel:

- de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen

jegens de Klant nakomen;

- de Klant een optimale service verlenen;

- hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en

hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing

wordt het eventueel door de koper/Klant bij Quadwinkel aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 24- Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

page-tracks